เกี่ยวกับหลักสูตร

Boardgames สามารถก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถลงมือทำได้จริง ได้ระดมสมองกับผู้เข้าร่วมคนอื่น ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะที่หลากหลายให้กับบุคลากร ด้วยลักษณะทางกายภาพของ Boardgames ที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมเชื่อมโยงข้อมูล ทักษะ ทฤษฎี ให้กลายเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องและเข้าใจได้ง่ายผ่านรูปภาพ ตัวละคร อุปกรณ์ และการดำเนินเรื่องรวมถึงองค์ประกอบและกติกาที่ทำให้การเรียนรู้สามารถเกิดได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังก่อให้เกิดการตั้งคำถาม การปรึกษาระหว่างกัน การร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทำให้ผู้เรียนได้คิดอย่างรอบคอบและได้ใช้ความรู้และพัฒนาทักษะที่มีผ่านกิจกรรมนี้

สิ่งที่คุณจะได้รับ
  • ได้รู้จักการคิดอย่างมีเหตุผล โดยใช้กลยุทธ์ที่หลายหลากเพื่อประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีเพื่อการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
  • บุคลากรสามารถถ่ายทอดความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ทักษะการสื่อสารและการฟังอย่างเพื่อถอดรหัสความหมาย
  • ได้รู้จักการทำงานร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้เกียรติกับทีมที่หลากหลาย
  • ได้รู้จักใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ และใช้เทคนิคการสร้างสรรค์แนวคิดที่หลากหลาย เช่น การระดมความคิด เป็นต้น
ตัวอย่างเนื้อหาภายในหลักสูตร
  • การเรียนรู้ผ่านเกม (Gamified Experiential Learning)
  • บอร์ดเกมสำหรับผู้บริหาร (Boardgame for Executive)
ประสบการณ์ที่ RISE จะมอบให้องค์กรของคุณ
  • การพัฒนาทักษะบุคลากรในองค์กรด้วยบอร์ดเกม
ประเภท

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

2 วัน ต่อครั้ง

รูปแบบของหลักสูตร

สามารถทำได้ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Virtual

สถานะของหลักสูตร

ติดต่อเราเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ราคา

ติดต่อเราเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ