เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรบ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กร เป็นหลักสูตรที่ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้กระบวนการสร้างนวัตกรรม ตั้งแต่การระบุปัญหาของผู้ใช้, การคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาแบบนวัตกร (Innovator) ไปจนถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ที่สามารถนําไปปรับใช้กับองค์กรได้จริง ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของธุรกิจใหม่ (New Business) หรือการปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Process Improvement) นอกจากนี้ องค์กรยังจะได้พัฒนาศักยภาพและทักษะสําคัญของบุคลากรผ่านการลงมือทำจริง และสามารถนำไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าได้

สิ่งที่คุณจะได้รับ
  • ได้พัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและกระบวนการทํางาน
  • ได้เสริมทักษะและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
  • สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรอย่างสร้างสรรค์
ตัวอย่างเนื้อหาภายในหลักสูตร
  • การเรียนรู้เรื่อง Design Thinking
  • การเรียนรู้เรื่อง Designing Your Business
  • การเรียนรู้เรื่อง Storytelling for Perfect Pitch
ประสบการณ์ที่ RISE จะมอบให้องค์กรของคุณ
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Experiential Workshop)
  • การรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ (Mentoring Session)
  • กิจกรรมติดตามผลงานโดยทีมงาน (RISE Check-In)
  • กิจกรรมนำเสนอผลงานนวัตกรรม (Demo Day)
ประเภท

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

6 ชั่วโมงต่อครั้ง

รูปแบบของหลักสูตร

สามารถทำได้ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Virtual

สถานะของหลักสูตร

ติดต่อเราเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ราคา

ติดต่อเราเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ