เกี่ยวกับหลักสูตร

เรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ผ่านการลงมือปฏิบัติ (Experiential Workshop) ที่จะช่วยให้เห็นวิธีการใหม่ๆในการแก้ไขปัญหา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ รวมถึงนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมาย

สิ่งที่คุณจะได้รับ
 • ทำให้บุคลากรในองค์กรได้สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างนวัตกรรม (Innovative Mindset)
 • ได้กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร
 • ได้เสริมทักษะกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
 • เพิ่มขีดความสามารถด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมของบุคลากร
ตัวอย่างเนื้อหาภายในหลักสูตร
 • ความเข้าใจและการตระหนักการสร้างนวัตกรรม Innovative Mindset
 • ความเข้าใจปัญหา (Empathy Building)
 • การกำหนดปัญหา (Define)
 • การระดมความคิด (Ideation)
 • การสร้างต้นแบบ (Prototype)
 • การทดสอบ (Test)
ประสบการณ์ที่ RISE จะมอบให้องค์กรของคุณ
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Experiential Workshop)
 • การเรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ผ่านการลงมือปฏิบัติ
ประเภท

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

2 วัน ต่อครั้ง

รูปแบบของหลักสูตร

สามารถทำได้ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Virtual

สถานะของหลักสูตร

ติดต่อเราเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ราคา

ติดต่อเราเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ